Prioritātes 2022./2023. m.g.

  1. Veicināt katra izglītojamā individuālo izaugsmi, īstenojot  vērtīborientētu un lietpratībā balstītu izglītības procesu.
  2. Mācīšanas un mācīšanās efektivitātes paaugstināšanai sekmēt vadības komandas darbu efektīvai izglītības procesu pārvaldībai.